Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - Конференция - "Научната конференция на младите изследователи "Черноморският регион - регионални и глобални предизвикателства""
Научната конференция на младите изследователи "Черноморският регион - регионални и глобални предизвикателства"

Доклади

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ:


  1. Докладите трябва да са изготвени с MicrosftWord, формат на листа А4. Полетата на всяка страница трябва да са: ляво- 20мм, дясно- 20мм, горно- 20мм, долно- 20мм. На листа не се чертае рамка. Междуредово разстояние - Single. Пълен текст на докладите - до 8 стр., вкл. фигури и таблици.

  2. Текстът да бъде оформен по следния начин: ЗАГЛАВИЕ - Font: Times New Roman; Size: 14; Font style: Bold; Alignment: Centered; First line: 0 мм. ИМЕНАТА НА АВТОРИТЕ се печатат през 1 празен ред под заглавието в разгърнат вид - пълно собствено и пълно фамилно име; Font: Times New Roman, Size: 12, Font style: Bold, Alignment: Centered; First line: 0мм.

  3. РЕЗЮМЕТО И КЛЮЧОВИТЕ ДУМИ се оформят така: анотациятав обем до 10 реда - Font: Times New Roman; Size:10; Font style: Italic; Alignment: Justified; First line: 10мм; през 1 празен ред следват ключовите думи - Font: Times New Roman; Size:10; Font style: Italic; Alignment: Justified; First line: 10мм. И двата елемента са с отстъп 10мм вляво и вдясно от рамката, ограничаваща основния текст.

  4. ОСНОВЕН ТЕКСТ - Font: Times New Roman; Size: 12; First line: 10мм; Alignment: Justified; междуредово разстояние - Single.

  5. Фигурите (черно-бели) и таблиците да бъдат интегрирани в текста и да имат под тях номерация и наименование (центрирано).

  6. Формулите да имат подравнена вдясно от тях номерация - с цифри в малки скоби ( ).

  7. Литературата се цитира в текста в скоби (Автор, година) или като цитат под линия, и се записва в края на доклада по стандарта за библиографско описание.

  8. Адресите за кореспонденция се изписват след последната страница, като се посочват трите имена на авторите с научните им длъжности, степени и научната организация. Всички доклади, отговарящи на тематиката и оформлението, след рецензиране ще бъдат отпечатани в Сборник (ISBN).

  9. Регламентът за изнасяне и обсъждане на един доклад е до 10 минути. На конференцията ще бъдат осигурени необходимите технически средства за презентация.2014 © Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"