Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - Конференция - "Научната конференция на младите изследователи "Черноморският регион - регионални и глобални предизвикателства""
Научната конференция на младите изследователи "Черноморският регион - регионални и глобални предизвикателства"

ПРОГРАМА
за научна конференция на младите изследователи

ЧЕРНОМОРСКИЯТ РЕГИОН - РЕГИОНАЛНИ И ГЛОБАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

12-13 юни 2014г.

 

12 Юни 2014 г. – 8.30ч. Регистрация на участниците – пред зала УСК 2 (учебно спортен комплекс) на ВСУ

9.00 ч.
Официално откриване на конференцията.
Приветствие на Президентана ВСУ проф.д.ик.н.Анна Недялкова.

9.15ч.  Пленарен доклад:
Проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова, кат.МИП, ВСУ,
Черноморският регион – предизвикателства и перспективи”.

9.30ч.  Пленарен доклад:
Доц. д-р Маруся Любчева, евродепутат,
„Политиката на Европейския съюз в Черноморския регион“


Заседание 1 – зала УСК 2,   модератор -  проф. д-р Емил Панушев, 
научен секретар-    д-р Ива Монева

 

9.45-10.00ч.
Гл.ас. д-р Юлия Стефанова, Институт за икономически изследвания – БАН, Цветослав Стоев, УНСС, специалност “Макроикономика”,
Институционални и пазарни аспекти на финансовата интеграция между капиталовите пазари в страни от Черноморския регион”.

10.00 -10.15ч.
Ас. Едуард Маринов, ИИ при БАН, докторант към катедра  "Международна икономика и политика"  ВСУ ,
Конкурентоспособност на черноморските региони на ЕС“.

 

10.15- 10.30ч.
Ас. Сияна  Люцканова,  Висше Военноморско Училище „Н.Й.Вапцаров”,
Влянието на демократичните трансформационни процеси върху нивото на конфликтност в черноморските държави“.

 

10.30 -10,45ч.
Иво Йоцов, докторант към катедра  "Международна икономика и политика" на ВСУ,           „Бизнес ориентирано управление на проекти в условията на проенящата се бизнес среда.“

10,45 -11.00 ч.
>Ивелина Иванова, Милена Великова, студенти ВСУ, спец.МИО,
SWOTанализ на черноморския регион“.

 

11.00-11.15ч.
Веселина Христова, Георги Вълчанов, студенти ВСУ, спец.МИО,
„Перспективи и предизвикателства на развитието на сътрудничеството между България и Русия”.

 

11.15 -11.30ч.
Арх. Йордан Димитров Любенов,  докторант "Архитектурен факултет" при ВСУ,
История на устройствените планове на Варна и Бургас (примери от началото на XIX до началото на XXI век)”.

 

11.30-11.45ч.
Ас. Иван Бянов, Великоотърносвки университет „Св.Св.Кирил и Методий“,
Динамика в аграрната структура на земеделските стопанства от черноморския регион на България“.

 

11.45 - 12.00ч.
Невена Светлинова Кръстева,  Софийски Университет  „Климент Охридски“.
 „Marketing Strategies - IT Applications in business”.

 

Обедна почивка 12.15-13.15ч.

 

Заседание 2 – зала УСК 2,       модератор -  проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова,
научен секретар  - доц. д-р Иво Стамболийски

 

                                                    13.30 -13.45ч.
Евгения Димитрова и Женя Петрова, студенти ВСУ, спец. МИО,
Черноморският регион – регионални и глобални предизвикателства”.

 

                                                    13.45 - 14.00ч.
Стела  Кръстева, студент
„Руската Черноморска стратегия в контекста на опазването на околната среда“.

 

              14.00 – 14.15ч.
Стойко Недев,  докторант на ВСУ "Черноризец Храбър“,
„Концепцията за „Гражданската сила” и проблемите на европейската сигурност в Черноморския регион .


14.15 – 14.30ч
Михаил Борисов, Дмитрий Иванов, Хюсеин Синан, студенти ВСУ, спец.МИО,
„Младежката безработица в България”.

 

14.30 – 14.45ч.
Симона Ангелова, студент ВСУ, спец. „МО и право“,
„Анархизмът на Бакунин“

 

14.45 – 15.00ч.
Симона Димитрова,  студенти ВСУ, спец. „МО и право“,
„Политическата философия на И.Кант“.

15.00 – 15.15ч.
Иванил Петров, студент спец. МИО
„Миграция и въздействието и върху икономиката”.

 

15.15 – 15.30ч.
Ардак Салимовна Кошкарова,  Магистър „Счетоводство и одит“, Казахстан
Признание и оценка основных средств согласно Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 16 Основные средства

 

15.30 – 15.45ч.
Майра Хомаровна Абенова, Магистър „Счетоводство и одит“ , Казахский технический университет им. К.И.Сатпаева,
Бухгалтерский баланс как источник информациидля финансового аудита“

                                                16.00 - 16.15 ч.
Ас. Радослав Къновски – ВСУ
Динамика на спестяванията на домакинствата в България в пасивите на търговските банки ( 2007 – 2013 г. )

 

18.00ч. Коктейл, Дом на Журналиста.

 

Забележка: Организационният комитет си запазва правото да прави размествания на докладите по време на конференцията.

 
2014 © Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"