Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - Конференция - "МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ИНФОРМАТИКАТА В НАУЧНОТО ПОЗНАНИЕ 2014"
"МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ИНФОРМАТИКАТА В НАУЧНОТО ПОЗНАНИЕ 2014"

Доклади

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ


Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор, самостоятелно или в съавторство, е два.

Обемът на докладите, включително схемите, таблиците, диаграмите, литературата и резюмето, трябва да е до 12 страници.


 • Език – английски;
 • Шрифт – Arial;
 • Page Setup – Top: 20 mm, Bottom: 15 mm, Left: 20 mm, Right: 20 mm;
 • Размер на страницата – А4;
 • Междуредово разстояние – Single;
 • Отстъп (нов ред на абзац) – 1 cm.;
 • Заглавие –  Font Size 14, центрирано, Bold;
 • Един празен ред;
 • Име и фамилия на автора (авторите) – Font Size 12, центрирано;

   

 • Един празен ред;
 • Резюме – Font Size 10, Italic, 5-6 реда;
 • Ключови думи - Font Size 10, Italic, 1-2 реда;
 • Един празен ред;
 • Текст на доклада – Font Size 12;

 

 • След литературата – трите имена на автора (авторите) с научното звание и степен, месторабота, телефон, е-mail;

 

 • Фигурите (черно-бели) да бъдат интегрирани в текста и да имат номерация и наименование – под тях, центрирано;

 

 • Таблиците да имат номерация и наименование – над тях, подравнено в дясно;
 • Формулите да имат номерация – с цифри в скоби, подравнена в дясно;
 • Цитираната в текста литература да се означава с числа, заградени в квадратни скоби;

 

 • Цитираната литература да се подрежда в азбучен ред по фамилията на първия автор и да се описва съгласно стандарта;

 

 • Страниците да не бъдат номерирани.

 


Оригиналът на доклада трябва да бъде записан на електронен носител и изпратен по e-mail във формат .DOC.
Без уважителни причини и без предварително съгласие на Организационния комитет не се разрешава представянето на чужди доклади.2014 © Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"