Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - Конференция - "Научната конференция на младите изследователи "Черноморският регион - регионални и глобални предизвикателства""
Научната конференция на младите изследователи "Черноморският регион - регионални и глобални предизвикателства"

Контакти

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:
Проф.д.ик.н Анна Недялкова – Президент на ВСУ


Членове:
проф. д.ик.н Нина Дюлгерова
доц. д-р Снежанка Овчарова
доц. д-р Младен Тонев.


Организационен секретар:
Доц. д-р Иво Стамболийски

НАУЧЕН КОМИТЕТ


Председател:
проф. д-р. Емил Панушев


Членове:
проф. д.ик.н. Димитър Канев
проф. д.ик.н. Станка Тонкова
доц. д-р Виржиния Иванова