Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - научна конференция на тема: ТЕХНОЛОГИИ И СИГУРНОСТ
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ТЕХНОЛОГИИ И СИГУРНОСТ"

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ТЕХНОЛОГИИ И СИГУРНОСТ"

 

26-27 юни 2015 г.

 

 

Текстовете за докладите трябва да бъдат представени за издаване на електронен и хартиен носител. Задължително е представянето на заглавие, резюме и ключови думи на български и английски език.


Максималният обем на докладите е 10 страници, вкл. илюстративния материал.


Технически параметри на формата на докладите:

  • Да бъдат написани с текстов редактор MS Word.
  • Стандарт A4 (297x210 mm2) с отстояния (margins) от 25 мм от всяка страна.
  • Шрифт: Times New Roman Cyr, 10 pt
  • Междуредие: single
  • Тема: Times New Roman Cyr, 14 pt, bold, center.
  • Отдолу центрирано: научна степен (звание) собствено име, бащино име, фамилия на автора, организация, град, държава, e-mail.
  • Графиките и фигурите в докладите да бъдат създадени като Object (Insert – Object) и да не излизат извън рамките на текстовото поле.
  •  

Организаторите не предвиждат допълнително редактиране,
но си запазват правото
да не публикуват докладите,
които са извън основната тема и не отговарят на посочените изисквания!

 2015 © Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"