Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ДЕЙСТВАЩОТО БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В КОНТЕКСТА НА ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ДЕЙСТВАЩОТО БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В КОНТЕКСТА НА ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"

Регистрация
Такса за правоучастие – 90 лв., която покрива разходите за официалната вечеря, кафе-паузите и отпечатването на един доклад. Участието на докторанти и студенти с доклади не се заплаща. За чуждестранни гости, таксата е в размер на 90 евро.
Заплащането е само по банков път, по сметка в:

„Алианц Банк България” АД
BIC: BUINBGSF 
IBAN: BG76 BUIN 7006 1025036424 – лева
IBAN: BG64 BUIN 7006 1425036413 – евро
ВСУ „Черноризец Храбър”

Основание: такса за Научна конференция „Aктуални проблеми на действащото българско законодателство в контекста на правото на Eвропейския съюз” – 2015 г.

  • Подаване на заявки, превеждане на таксата и представяне на резюметата на докладите – до 19 юни 2015 г.
  • Изпращане на доклади – до 31.07.2015 г.

 

Организаторите предвиждат докладите да бъдат публикувани в сборник „ Aктуални проблеми на действащото българско законодателство в контекста на правото на Eвропейския съюз” – 2015 г.
Участието в дискусията трябва да се потвърди  на e-mail: vfulaw.lns@gmail.com, или на тел. 052/359 562, 052/359 555 или на адрес: Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, Юридически факултет, п.к. 9007, гр. Варна, к.к. „Чайка“.

  • Работни езици – български и английски език.

Регистрацията на участниците ще се извърши на 26.06.2015 г. от 9:00 до 10:00 ч. във фоайето на Учебно-спортния комплекс на ВСУ „Черноризец Храбър”.

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Тема на доклада:

Резюме на доклада:2015 © Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"