Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "НАУКА И БИЗНЕС ЗА ИНТЕЛИГЕНТНО БЪДЕЩЕ 2016"
СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ "МЛАДЕЖ, НАУКА, СЪВРЕМЕННОСТ"

Регистрация
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Максималният обем на разработените доклади да е 7 страници, включително илюстративния материал.

Презентациите  да са в рамките на 10-15 мин.

Технически параметри на формата на докладите:

  • Да бъдат написани на текстов редактор MS Word.
  • Размер на белите полета на страницата в см: 2,5 от всяка страна.
  • Шрифт: Times New Roman Cyr, 12 pt.
  • Междуредие: single
  • Тема: Times New Roman Cyr, 14 pt, bold, center
  • Автор: собствено, бащино и фамилно име, специалност и висше училище, Times New Roman Cyr, 12 pt., италик, center.
  • Използване на система за библиографско описание на използваната литература в текста.
  • Съставяне на списък с използвана литература

 

Организаторите не предвиждат допълнително редактиране, но си запазват правото да не публикуват докладите презентациите, които са извън темата и не отговарят на посочените изисквания и научните стандарти.

 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

*
*
*
*
*

* Тема на разработката:


* Резюме:
2016 © Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"