Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - Конференция - "МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ "2015""
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ "2015"

Контакти