ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

в ХХ Лятна научна сесия на Юридически факултет,
Катедра „Сигурност и безопасност“,
в научна конференция на тема:
“Право и общество” 25 - 27 ЮНИ 2021 г.